Protecció de dades

1. Política de privacitat.

Club Esportiu Horitzó 1994 informa als usuaris i usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser emmagatzemats per la navegació o contractació de serveis mitjançant el seu lloc web.

En aquest sentit, club Esportiu Horitzó 1994 garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquest lloc web implica la acceptació de la present política de privacitat.

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades.

Club Esportiu Horitzó 1994 te el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que puguin dur-se a terme, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o a l’emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Club Esportiu Horitzó 1994 serà considerat com el responsable de les dades emmagatzemades mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

Així mateix, club Esportiu Horitzó 1994 informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades emmagatzemades contempla: l’atenció de les sol.licituds realitzades pels usuaris i usuàries, la inclusió en l’agenda de contactes, la presentació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzemament, la modificació, la transferència i altres accions sobre les dades de caràcter personal tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides mitjançant del lloc web del Club Esportiu Horitzó 1994 i, per tant, impliquin la consideració de tractament de dades personals, seran incorporades als fitxers declarats davant l’Agència Española de Protecció de Dades per Club Esportiu Horitzó 1994.

 

3.Comunicació d’informació a tercers.

Club Esportiu Horitzó 1994 informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb excepció que l’esmentada cessió de dades estigui emparada en l’obligació legal o quan la presentació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan el Club Esportiu Horitzó disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 

4. Drets dels usuaris.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En tant que les dades de l’usuari son objecte de tractament per part del club Esportiu Horitzó 1994, els usuaris i usuàries podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició d’acord amb el que està previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per tal de fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se a la següent adreça mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat: club Esportiu Horitzó 1994, c/ Lluís Ribas 27-29, esc. A, 1er-4a., 08191 de Rubí (Barcelona); o a la direcció que figuri en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari o usuària, petició de l’exercici dels drets, domicili i dades acreditatives.

L’exercici dels drets haurà de ser realitzat pel propi usuari o usuària. Malgrat aquest fet, podrà ésser executat per una persona autoritzada com a representant legal de l’usuari o usuària. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar les seves dades per les finalitats que resten especificades en els estatuts del club Esportiu Horitzó 1994.

Igualment, d’acord amb el que estableix la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui res en sentit contrari, sol.licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades, ja sigui mitjançant de càmeres fotogràfiques o amb videocàmeres, durant el desenvolupament de les activitats del nostre club, per a donar informació i sense cap finalitat comercial, per tal que siguin publicades en la nostra pàgina web corporativa, o en qualsevol altre publicació en la qual el club decideixi aparèixer. Mentre no ens comuniqui res en sentit contrari, entendrem que vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part del club Esportiu Horitzó 1994.